WAŻNE ! – Nowe obowiązki Przedsiębiorcy od 1 października 2020 r.

W związku z obowiązkiem raportowania niektórych sprzedawanych towarów i usług do Urzędu Skarbowego (raportowanie odbywa się w nowym pliku JPK_V7M) prosimy o informowanie nas poprzez umieszczenie na fakturze stosownego kodu GTU znajdującego się w tabelce nr 1.

Jeżeli Przedsiębiorca sprzeda innemu Przedsiębiorcy i wystawi fakturę na sprzedaż:

 • alkoholu – musi poinformować nas najlepiej poprzez umieszczenie na fakturze kodu GTU 01,
 • paliw – GTU 02,
 • papierosów – GTU 04,
 • odpadów – GTU 05,
 • urządzeń elektronicznych – GTU 06,
 • części samochodowych – GTU 07,
 • złomu – GTU 08,
 • wyrobów medycznych – GTU 09,
 • nieruchomości – GTU 10,
 • usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – GTU 12.

Szczegółowy wykaz znajduje się w tabelce nr 1.

Ponadto jeżeli Przedsiębiorca dokona sprzedaży:

 • sprzedaży wysyłkowej musi poinformować nas o tym fakcie pisząc na fakturze adnotację – Kod-SW,
 • sprzedaży usług telekomunikacyjnych (np. sprzedaje dostęp do sieci Internet) – Kod EE,
 • dokonuje sprzedaży do firm powiązanych kapitałowo lub osobowo (np. sprzedaż do swojej spółki w której mamy udziały lub do firmy żony, brata) – Kod TP,
 • transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – Kod TT_WNT,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za granicę – Kod TT_D,
 • sprzedaż według metody podzielonej płatności – Kod MPP

Szczegółowy wykaz transakcji sprzedażowych i odpowiadających im kodów znajduje się w tabeli nr 2

Jeżeli Przedsiębiorca KUPI towar lub usługę:

 • wg metody podzielonej płatności – to na fakturze zakupowej powinien nam napisać kod MPP,
 • jeżeli dokona zakupu od firmy powiązanej (kapitałowo lub osobowo) – kod TP,
 • jeżeli dokona importu towaru/usługi z zagranicy – kod IMU

Szczegóły znajdują się w tabelce nr 3.

Za brak kodu (za każdy błąd w pliku JPK_V7M) Urząd Skarbowy może nałożyć 500 złotych kary za każdy błąd !

Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, albo w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów o których mowa w wezwaniu naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

I jeszcze kilka słów wyjaśnienia dotyczących nowego pliku JPK_V7M.

Nowy plik JPK to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (obecnie funkcjonujące deklaracje VAT-7 i VAT-7K).

Plik jest w formacie XML.

PK_V7M–dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie

JPK_V7K–dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.

Nowy plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K.Deklaracje VAT-8, VAT9M, VAT 10, VAT-12, VAT-14 nadal obowiązują.

Deklaracje za październik (którą złożyć należy w terminie do 25-tego listopada 2020 r.) sporządzimy w nowym JPK. Nowy plik JPK będzie składał się z dwóch części – części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Pod tabelkami umieszczam dokumenty źródłowe (tekst ustawy, broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów oraz nasze opracowanie – wyjaśnienia w pliku Word).

Symbol GTUTabela nr 1 Rodzaj transakcji (oznaczenia cyfrowe wskazują PKWiU towaru lub usługi)
GTU 01Dostawa napojów alkoholowych
GTU 02Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: benzyn lotniczych (CN 2710 12 31); benzyn silnikowych gazu płynnego (LPG) olejów napędowych olejów opałowych biopaliw ciekłych
GTU 03Dostawa oleju opałowego
GTU 04Dostawa wyrobów tytoniowych
GTU 05Dostawa odpadów
GTU 06Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary: ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD telefony komórkowe, w tym smartfony ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD
GTU 07Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
GTU 08Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych. Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.: Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna Materiały do rzeźbienia
GTU 09Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
GTU 10Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU 11Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
GTU 12Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU 13Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
Tabela nr 2 Rodzaj procedury sprzedażowej
SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Tabela nr 3
Naliczony (do odliczenia) – oznaczenie procedur zakupowych w JPK_V7M

Tabela nr 3
Oznaczenie proceduryOpis procedury – uwagi przy wprowadzaniu do części ewidencyjnej JPK
MPPTransakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zaznacza się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. W przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP.
IMPOznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. Pole oznacza się wyłącznie w sytuacji, gdy wykorzystywana jest procedura uproszczona. Można rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W tym przypadku również w tej deklaracji wykazuje się podatek naliczony (do odliczenia).

Art. 33a. 1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. 2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem: 1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu: a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość, b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. 2) (uchylony) 3) dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Leave a Reply