Czy można rozliczać się wg. zasad podatku liniowego świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy?

Należy przeczytać treść art. 9 a. ust. 3. podatku dochodowego od osób fizycznych.
Artykuł ten mówi, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania na zasadzie
podatku liniowego, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy, to podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c.
Artykuł ten to
prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego. Ponadto wówczas osoba taka jest obowiązana do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Powiązane Posty