PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Od 1 stycznia rozpoczął się IV etap wprowadzania PPK. Zgodnie z ustawą1. Firmy zatrudniające do 20 pracowników mają obowiązek w terminie do 23 kwietnia 2021 r. podpisać umowę
o zarządzanie PPK, a do 10 maja 2021 umowę o prowadzenie PPK2.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK3 przepisów tej ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy4, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji
z dokonywania wpłat do PPK.

W przypadku, kiedy podmiotowi zatrudniającemu posiadającemu status mikroprzedsiębiorcy
w rozumieniu Prawa przedsiębiorców wszystkie osoby złożą rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, podmiot ten nie zawiera umowy o zarządzanie PPK. Proszę mieć na uwadze, że jeżeli osoba zatrudniona, która uprzednio złożyła deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złoży wniosek o dokonywanie wpłat, ten mikroprzedsiębiorca  będzie zobowiązany do utworzenia PPK. Tak będzie również w przypadku, gdy zostanie zatrudniony nowy pracownik, który będzie chciał oszczędzać w PPK5.

Zaznaczam, że nie wolno nikogo namawiać do rezygnacji z PPK pod groźbą określonej w ustawie kary6

Jeżeli nie dopełni się obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK7, bądź nie zrobi tego
w wymaganym terminie ustawa nakłada dotkliwe kary8.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.

Jeżeli Wasi pracownicy chcą przystąpić do PPK to w celu dochowania wszystkich formalności proszę o kontakt z Natalią Drabek, która pomoże nam w kwestiach formalnych oraz w zarządzaniu PPK.

Podaję telefon do Natalii Drabek – tel.: 604918377

 

1Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342

2(…) dla pozostałych podmiotów – termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa 23 kwietnia 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK upływa 10 maja 2021 r.

3Art. 13. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 – przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;

4 Definicja: mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro

5Źródło: www.mojeppk.pl

6Art. 108. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

7Art. 107. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:

1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,

2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,

3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

– podlega karze grzywny w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

8Art. 106. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Powiązane Posty