Kto i na jakich zasadach może opłacać niższą składkę na ubezpieczenia społeczne ZUS

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy osiągają niewielkie przychody (przychody, nie dochody (!)) mogą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uzależnionej od osiągniętego przychodu z działalności.

Jako niewielkie przychody należy tu rozumieć przychód nieprzekraczający trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Tak więc w 2019 roku będzie to maksymalnie 30X2.100 = 63.000 zł przychodu.

Wówczas minimalną wysokość podstawy składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca będzie ustalał mnożąc uzyskany przez siebie przychód z działalności gospodarczej z poprzedniego roku i współczynnik ogłaszany przez prezesa ZUS.

Z takiej formy opłacania składek będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Kto nie może korzystać z tych zasad?

Z takiej formy rozliczania nie będą mogli korzystać przedsiębiorcy:

  • do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (rozumiem, że te dwa warunki muszą być łącznie).
  • płacą tzw. “mały zus” ( podstawę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych.
  • w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność np. jako wspólnik spółki osobowej.
  • wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • ustalały najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

To co najbardziej tutaj irytuje, to fakt, że mowa jest o przychodzie a nie o dochodzie.

 

 

 

Powiązane Posty