KONSTYTUCJA BIZNESU

Działalność nierejestrowa

Prawo przedsiębiorców w art. 5 ust. 1 pozwala na prowadzenie przez osoby fizyczne drobnej działalności bez rejestracji w CEIDG i bez zgłaszania się do ZUS.

Działalność taka nie jest uznawana za działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w żadnym miesiącu przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia oraz osoba wykonująca działalność nierejestrową w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie była przedsiębiorcą i nie figurowała w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jeżeli osoba wykonująca działalność nierejestrowaną przekroczy wysokość tych przychodów ma obowiązek w ciągu 7 dni zarejestrować się w CEIDG.

Zgodnie z nowym brzmieniem  art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z działalności nierejestrowanej będą to dla celów PIT  przychody z tzw. innych źródeł. Przychody te wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

Osoba spełniająca warunki do skorzystania z działalności nieewidencjonowanej, nie posiada tytułu ubezpieczenia, w związku z czym nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń. Oznacza to, że osoba wykonująca działalność nierejestrowaną nie opłaca żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Nie opłaca również składki zdrowotnej.

Pojawiła się jedna pułapka związana z tym, że osoba taka nie opłaca składek ZUS. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ulga na start

Zgodnie z przepisami tworzącymi tzw. Konstytucję biznesu od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorca, który przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej otwiera działalność gospodarczą i nie będzie świadczył usług na rzecz byłych lub obecnych pracodawców może skorzystać z tzw. Ulgi na start.

Co to oznacza. Oznacza to, iż od momentu zgłoszenia swojej działalności w CEIDG przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca ma prawo nie zgłaszać się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.  Przez ten czas opłaca tylko składkę zdrowotną, rejestrując się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Po upływie tych 6 miesięcy przedsiębiorca może skorzystać z tzw. “małego zusu”, czyli opłacaniu niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez  2 lata (składki naliczane będą od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Interpretacja ZUS

Pojawiła się tu nieciekawa interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z dnia 25 lipca 2018 numer DI/100000/43/822/2018. Mowa w niej o tym, że zarówno w przypadku ulgi na start jak i działalności nierejestrowej ZUS nie uznaje takiej osoby za przedsiębiorcę.  W związku z tym zawarte z taką osobą umowy ZUS traktuje jak umowy zlecenia. W dalszej kolejności ZUS może się domagać od przedsiębiorców dla których usługi są świadczone przez te osoby składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   tak jakby to była umowa zlecenia. Jednakże finalnie (po interwencji premiera) interpretację tą ZUS uchylił. Mówimy tu o tym tak ku przestrodze, dla ostrożności.

 

Na stronie internetowej ZUS w dniu 27 sierpnia 2018 r. pojawił się taki oto komunikat:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której  zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.

Pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana.”

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

zostanie powołany  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców którego zadaniem będzie obrona praw mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Czy można zawiesić działalność na czas nieokreślony

Okres zawieszenia działalności gospodarczej – można zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż 30 dni (art. 23 Prawo przedsiębiorcy).

Czy można zawiesić działalność w sytuacji gdy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym,


Dodatkowo wprowadzono możliwość zawieszenia działalności gospodarczej nie tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Jest to możliwe także gdy zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim. Z tym, że zawieszenie działalności gospodarczej może być do czasu powrotu pracownika z urlopu.

Zasady Konstytucji Biznesu

Katalog zasad dotyczących przedsiębiorczości. Zasady zawarte w Prawie przedsiębiorców:
-„co nie jest zabronione jest dozwolone” art .8 ustawy Prawo przedsiębiorcy.

Zasada zaufania i domniemania uczciwości przedsiębiorcy art.10 ust. 1.

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy art.10 ust.2 i art.11 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorcy.

Zasada proporcjonalności (urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania ,które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu) i bezstronność oraz równego traktowania art. 12.

Zasada powinności prawa, urzędnicy nie powinni odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym art.14 Prawo przedsiębiorcy.

 

Podsumowanie: 

Można prowadzić działalność nierejestrową pod warunkiem iż przychody nie przekroczą 50% wartości minimalnej pensji.  Obecnie 2.100 x 50% = 1.050 zł.

Można rozpoczynając działalność skorzystać pod pewnymi warunkami z ulgi na start. Wówczas przez pierwsze 6 miesięcy opłaca się tylko składkę zdrowotną. Po upływie tych 6 miesięcy można skorzystać z tzw. “małego zusu” i przez 2 lata płacić składki na ubezpieczenie społeczne od niższej podstawy stanowiącej 30% minimalnej pensji.

Powstanie instytucja Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Można zawiesić działalność na czas określony a także na czas nieokreślony. Można również zawiesić działalność gdy mamy pracownicę / pracownika który przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym.

Urząd Skarbowy powinien kierować się zasadą zaufania,wg której urzędnicy nie powinni odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Powiązane Posty