W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniono Art. 4. ust. 11)

Do tej pory brzmiał on następująco:

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniono Art. 4. ust. 11)

Do tej pory brzmiał on następująco:
wolny zawód – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu;”

obecnie przepis brzmi następująco:

11) wolny zawód – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu;”

Wyrzucono więc z ustawy zapis, że lekarz może rozliczać się wg karty podatkowej pod warunkiem że nie świadczy usług dla przychodni bądź szpitala. Ten warunek został zniesiony.

Natomiast nadal obowiązuje (bez zmian pozostał) zapis art. 23, mówiący o tym że mają to być usługi medyczne w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

„Art. 23. 1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:
1)….
8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;”

Tak więc, w przypadku gdy lekarz będzie świadczył usługi w zakresie medycyny estetycznej, opinii (lekarskich, sądowych), opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny, szkoleń, prelekcji, badań klinicznych, usług medycznych na rzecz firm farmaceutycznych nie będzie miał prawa do rozliczania się na zasadach karty podatkowej.

Nie można również wynajmować komuś nieruchomości (np. wynajem gabinetu !) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli ktoś wynajmuje gabinet innej osobie nie może rozliczać się wg karty podatkowej.

Kolejna kwestia – nie można rozliczać się wg karty podatkowej jeżeli małżonek prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie i rozlicza tą działalność wg zasad ogólnych lub ryczałtu (art. 25 ust. 5).

Nie można też korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę rozliczając się na karcie podatkowej

„Art. 25. 1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;
2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;
3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;
4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;
7) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

W PKD należy zostawić tylko usługi medyczne (inne numery PKD jeśli są należy usunąć). I jeszcze raz podkreślę to co wynika z art. 23. ust. 1 pkt. 8 oraz z art. 25 ust. 1 pkt. 4 – nie można prowadzić innej działalności poza medyczną (przez cały rok).

Tak więc, w przypadku gdy lekarz będzie świadczył usługi w zakresie medycyny estetycznej, opinii (lekarskich, sądowych), opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny, szkoleń, prelekcji, badań klinicznych, usług medycznych na rzecz firm farmaceutycznych nie będzie miał prawa do rozliczania się na zasadach karty podatkowej.

Lekarze którzy świadczą, bądź mają zamiar świadczyć usługi „okołomedyczne” np. edukacja z zakresu zdrowia (prowadzenie szkoleń, wykładów z zakresu ochrony zdrowia i tym podobnych), albo badania kliniczne (np. kwalifikacja pacjentów do udziału w badaniach klinicznych, monitorowanie ich stanu zdrowia w trakcie badań), orzecznictwo i opinie medyczne (orzecznik ZUS, biegły sądowy) nie mogą z karty podatkowej korzystać.

 

STAWKA PODATKU

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4

1

Lekarz i lekarz stomatolog

do 48

16,30 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

782,40 zł + 21,70 zł za każdą godzinę 
ponad 48

powyżej 96

1824,00 zł

Art. 27.

4. W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 oraz w art. 23 ust. 1a w rozmiarach wskazujących na to, że określone w częściach II-V i VIII-XII tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%.

czyli maksymalnie stawka podatku może wynieść 2.736 zł miesięcznie.

Można więc rozważyć kartę podatkową jeżeli średnio miesięczny dochód (czyli po odliczeniu kosztów, rat leasingowych) jest większy niż 14.400 zł (14.400 zł x 19%=2.736 zł) i wykonuje się tylko usługi medyczne, małżonek nie prowadzi usług w tym samym zakresie i nie korzystamy z pracy innych osób.

W przypadku zmiany opodatkowania z zasad ogólnych lub podatku liniowego na kartę podatkową możliwa jest kontrola z Urzędu Skarbowego (do 5 lat wstecz).

Jeśli chcemy rozliczać się wg karty podatkowej to wypisujemy wniosek (o tym w dalszej części jak go wypisać) i czekamy na decyzję z Urzędu Skarbowego.

W przypadku gdy Urząd Skarbowy odmówi nam rozliczania się wg karty, to nie będziemy mogli wrócić na rozliczanie się wg podatku liniowego (będzie to możliwe w następnym roku).

Jest więc ryzyko, że złożymy wniosek, Urząd Skarbowy go odrzuci i w efekcie stracimy prawo do rozliczania się wg podatku liniowego.

Jeszcze jedna ciekawostka, we wniosku o rozliczanie się na zasadach karty podatkowej znajduje się pole D.11 – informacje mające wpływ na wysokość stawki podatkowej.

Można wywnioskować, iż decyzja Urzędu Skarbowego będzie uzależniona od tego czy poza działalnością gospodarczą jest się zatrudnionym na umowie o pracę.

D.11. INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ STAWKI KARTY PODATKOWEJ

77. Poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej jestem zatrudniony na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 

Plusy tego rozwiązania:

 • znam kwotę podatku przez cały rok,

 • nie zajmuję głowy fakturami kosztowymi,

 • mniejszy podatek przy dochodzie miesięcznym większym niż 14.400 zł.

Minusy tego rozwiązania:

 • możliwa kontrola podatkowa do 5 lat wstecz (tak miał jeden lekarz który zmienił formę opodatkowania na kartę podatkową, parę lat temu – przypadek autentyczny),

 • muszę pilnować żeby nie wykonywać innych usług (np. opinie, badania kliniczne, itp.),

 • muszę pilnować żeby małżonek nie wykonywał tej samej działalności gospodarczej,

 • nie można wynajmować innej osobie nieruchomości,

 • Urząd Skarbowy może wydać decyzję z większym podatkiem (większym maksymalnie o 50% niż wynika to z ustawy)

 • Urząd Skarbowy może odmówić nam rozliczania wg karty podatkowej, wówczas (jeśli do tej pory byliśmy na podatku liniowym to tracimy to prawo),

 • przedsiębiorcom rozliczającym się na podstawie karty podatkowej trudniej jest wziąć kredyt w Banku (Banki obniżają zdolność kredytową takiej osoby),

 • Jeśli zajdą przesłanki, wpływające na wysokość podatku – wówczas należy o tym poinformować US na formularzu PIT-16Z, by ten ustalił jego wysokość na nowo. Dotyczy to zmiany ilości przepracowanych godzin.

 

Ustawa ta daje też możliwość przejścia na ryczałt. Który wg art. 12 wynosi 17% od przychodów.

Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
1) 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
2) 15% przychodów ze świadczenia usług:
a) …..
w) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,”

W jaki sposób przejść na kartę podatkową?

W tym celu trzeba w terminie do 20 stycznia 2021 złożyć deklarację PIT 16 (można wypisać wniosek papierowo i wysłać pocztą do Urzędu Skarbowego) albo zrobić to elektronicznie (zalecam elektronicznie) oraz dokonać zmian w CEIDG. I tutaj ważna informacja w polu „data powstania zmiany” wpisać 1 stycznia 2021 (!!!)

Po zalogowaniu na stronie www.firma.gov.pl należy wybrać „zmień dane we wpisie”, jako datę powstania zmiany wpisać „01-01-2021”, a następnie w poz. 18 wybrać „karta podatkowa” oraz zaznaczyć kwadrat „dołączam wniosek PIT-16”. W następnym oknie należy wypełnić formularz PIT-16 – formularz jest długi, ale w miarę prosty.

https://youtu.be/W2jvmScTRqc

Powiązane Posty