Możliwość
zawieszenia działalności

Przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nie krótszy niż 30 dni. W okresie zawieszenia

przedsiębiorca nie może wykonywać działalności ani osiągać bieżących przychodów z niej.

Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu
składek
ZUS

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak
realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane
ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu
zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc
ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny,
umorzenie należności.

  • Odroczenie terminu płatności składek – jeśli
    przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie
    składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności
    jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek
    za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.
  • Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Powiązane Posty