Regulamin sklepu

Regulamin korzystania z serwisu www.ekonomikus.com.pl

obowiązujący od dnia 21 września 2020 roku.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz dokonywania zakupu produktów dostępnych w sklepie internetowym pod adresem www.ekonomikus.com.pl.

Sprzedającym jest Paweł Białek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PAWEŁ BIAŁEK EKONOMIKUS z siedzibą w Sosnowcu, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 33 lok. 2, 41-203 Sosnowiec, NIP: 6442930437.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać za pośrednictwem:

 1. Poczty elektronicznej pod adresem: biuro@ekonomikus.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 512-332-685;
 2. Listownie, pod adresem: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 33 lok. 2, 41-203 Sosnowiec.

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulacją, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedmiot transakcji – towary, które zostały wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar –usługa szkoleń e-learningowych prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Oferta– oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności oraz terminu realizacji zamówienia;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające jednoznacznie ilość i rodzaj Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ekonomikus.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Administrator danych osobowych – Paweł Białek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PAWEŁ BIAŁEK EKONOMIKUS z siedzibą w Sosnowcu, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 33 lok. 2, 41-203 Sosnowiec, NIP: 6442930437.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedającego (także w zakresie dotyczącym danych osobowych).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Klientów z serwisu www.ekonomikus.com.pl. Ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu www.ekonomikus.com.pl umów sprzedaży, określając czynności techniczne prowadzące do jej zawarcia. Przedmiotowy Regulamin został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123), a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie www.ekonomikus.com.pl. Złożenie zamówienia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Celem prowadzenia Sklepu Internetowego jest umożliwienie Klientowi zapoznanie się z usługami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży określonych usług.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu zrealizowania zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 7. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem www.ekonomikus.com.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

§ 3

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.ekonomikus.com.p to: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Klient zobligowany jest do posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna dla prawidłowego świadczenia usługi.

§ 4

Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Usługa szkoleń e-learningowych polega na udzieleniu przez Sprzedającego dostępu do wybranego przez Kupującego modułu szkolenia.
 2. Wszelkie informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy Towarach zamieszczone są na stronie internetowej www.ekonomikus.com.pl. Każdy z Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu zaopatrzony jest w informacje dotyczące w szczególności właściwości i cen Towarów. Zdjęcia i opisy Towarów zaprezentowane na stronie Sklepu Internetowego podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wytworzenia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach towaru. Opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia, które wiążą się z zapewnieniem Klientowi jego czytelnej wersji.
 3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest rachunek lub faktura VAT. Dokumenty księgowe mogą być dostarczane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na ceny Towarów, które zostały zamówione przed datą dokonania zmian.
 5. Nabycie przez Klienta Towaru oferowanego przez Sklep Internetowy nie jest jednoznaczne z nabyciem przez Kupującego praw autorskich.

§ 5

Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi ze Sklepu Internetowego w charakterze Klientów mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikiem korzystającym ze Sklepu Internetowego w charakterze Sprzedającego jest wyłączenie Paweł Białek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PAWEŁ BIAŁEK EKONOMIKUS z siedzibą w Sosnowcu, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 33 lok. 2, 41-203 Sosnowiec, NIP: 6442930437.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 6

Procedura składania zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.ekonomikus.com.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz regulacji Polityki Prywatności, które dostępne są na stronie Sklepu Internetowego. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Elementem procedury składania Zamówienia jest ponadto podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia, które zostały oznaczone jako obligatoryjne (oznaczone czerwoną gwiazdką). Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. Po dokonaniu wyboru Towaru, Klient może przejść do podsumowania swojego zamówienia klikając w zakładkę „Dodaj do koszyka”. W tym miejscu Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia w zakresie zmiany zawartości koszyka lub ilości zamawianych Towarów. Po wprowadzeniu wybranych zmian należy dokonać aktualizacji Towarów umieszczonych w koszyku, klikając w zakładkę „Zaktualizuj koszyk”. Następnie, po dokonaniu ostatecznego wyboru Towaru, Klient przechodzi do podsumowania zamówienia klikając w zakładkę „Przejdź do kasy”.
 5. Następnie Klient zostaje przekierowany do kolejnych kroków zamówienia, wskazując odpowiednio dane zamawiającego. Na tym etapie, Klient ma możliwość weryfikacji składanego zamówienia, jak również skorzystania z posiadanego kuponu rabatowego oraz zalogowania się w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełnił w formularzu „Dane płatności” wszystkie dane, o których mowa w ust. 7 poniżej oraz zapozna się i zaakceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie zakładki. Dodatkowo, Klient ma możliwość zaznaczenia zakładki, na podstawie której upoważni Sprzedającego do przetwarzania przekazanych danych osobowych w celu realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych produktów i usług za pośrednictwem korespondencji elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Na tym etapie Klient dokonuje również wyboru sposobu płatności, klikając odpowiednio w zakładkę przedstawiającą wybraną przez siebie metodę płatności. Klient może uregulować należność wynikającą ze złożonego zamówienia za pośrednictwem przelewu online lub przy pomocy systemu PayPal. W celu finalizacji transakcji, Klient klika w zakładkę:
 1. „Kupuję i płacę” – w przypadku wyboru formy przelewu online;
 2. „Kontynuuj do PayPal” – w przypadku wyboru formy PayPal.
 1. W treści formularza zamówienia, Klient jest zobowiązany wskazać:
  1. imię, nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. dane adresowe Klienta, w szczególności: kraj, kod pocztowy, miasto Kupującego.
 2. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający kontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 4. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych takich jak: faktura VAT z załącznikami, faktura VAT korygująca z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Po prawidłowym przeprowadzeniu procesu składania Zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedającego wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany na etapie składania Zamówienia.
 6. W przypadku gdy Klient dokona zapłaty za część zamówienia, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Dostawa produktów cyfrowych jest nieodpłatna.

§ 7

Zasady uzyskania dostępu do szkolenia

 1. Dostęp do szkoleń jest ograniczony czasowo. Szczegółowe zasady korzystania z danego szkolenia określone zostaną w treści wiadomości elektronicznej zawierające dane dostępowe do zamówionego przez Klienta szkolenia.
 2. Kupujący uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Towaru w ciągu 12 godzin od momentu wpływu należności wynikających z złożonego zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mail na adres wskazany na etapie składania Zamówienia.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych Kupującego podanych w trakcie składania zamówienia.

§ 8

Prawa autorskie

 1. Sprzedający udziela Kupującemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez prawa sublicencji, na korzystanie z wszystkich dokumentów/materiałów udostępnionych w ramach wybranego szkolenia, do których Sprzedającemu przysługują majątkowe prawa autorskie. Przedmiotowa licencja udzielona zostaje od daty, w której Sprzedający po raz pierwszy udostępnił Użytkownikowi dokument lub materiały szkoleniowe mające cechy utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na formę jego utrwalenia i w zakresie rozpowszechniania utworu obejmuje:
 1. wyświetlenie,
 2. odtworzenie,
 3. udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenie do pamięci komputerów Użytkownika oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych).
 4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszystkie inne materiały udostępnione przez Sprzedającego w ramach złożonego Zamówienia podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów udostępnionych Użytkownikowi w sposób wykraczający poza zakres objęty zwartą umową.

§ 9

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 33 lok. 2, 41-203 Sosnowiec lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekonomikus.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć uprzednio otrzymany dokument księgowy. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Procedura składania reklamacji

 1. Sklep Internetowy odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc wiadomość e-mail na adres: biuro@ekonomikus.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 33 lok. 2, 41-203 Sosnowiec. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 3. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.

§ 11

Uprawnienia Sprzedającego

 1. Sklep Internetowy ma prawo zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych Zamówień przez Klienta w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Sprzedającego lub w inny sposób mu szkodzą.
 2. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej www.ekonomikus.com.pl składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem www.ekonomikus.com.pl zawierane są w języku polskim.
 3. Sklep Internetowy honoruje wszelkie prawa określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia mniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w www.ekonomikus.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 5. Sprzedający oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.ekonomikus.com.pl w zakładce Regulamin.
 8. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem www.ekonomikus.com.pl następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym, treści złożonego Zamówienia.
 9. Sprzedający oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.ekonomikus.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 11. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2020 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zakupów w sklepie internetowym www.ekonomikus.com.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………

E-mail, telefon

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z Pawłem Białek, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PAWEŁ BIAŁEK EKONOMIKUS, ul. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego 33 lok. 2, 41-203 Sosnowiec, NIP: 644-293-04-37 i zwracam wymieniony poniżej Towar.
 2. Znane są mi warunki zwrotu towarów w tym trybie, określone w Regulaminie oraz w wymienionej powyżej ustawie.

Data otrzymania Towaru:

……………………………………………………………………

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT):

……………………………………………………………………

Zwracane towary:

NazwaIlośćOświadczam, że zwracany Towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.

……………………………………………………………………

Data i czytelny podpis Klienta