POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne.

W związku z powyższym, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane Użytkowników są przez nas gromadzone oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, na adres e-mail: biuro@ekonomikus.pl

§ 1

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest EKONOMIKUS
 4. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator przetwarza dane, które pozostawiasz jako użytkownik strony w celu skorzystania z naszych usług. Są to wszelkie informacje niezbędne do skontaktowania się z Tobą. Mowa o adresie e-mail, numerze telefonu, imieniu i nazwisku oraz wszystkie dane, które wpisujesz w formularz kontaktowy, jak dane do zlecenia nadania firmie świadczącej usługi kurierskie. Ponadto, przetwarzamy również Twoje dane, które zostawiasz podczas poruszania się po niej (tzw. Pliki cookies).

 6. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 7. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem usług oraz sprzedaży towarów.
 8. Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz wszelkie dane, które przekazałeś/aś w formularzu kontaktowym lub formularzu zapytania, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

  Podawanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będziemy w stanie świadczyć zamówionych przez Ciebie usług

  Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę Twoje dane będą przez nas wykorzystywane w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną. Możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych przez naszych partnerów strategicznych.

  Jeśli natomiast, zechcesz skorzystać z usługi „zamów kuriera”, dane które nam podasz również będziemy przetwarzać na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, a następnie przekazane w Twoim imieniu do firmy świadczącej usługi kurierskie.

  Wyżej wyrażone zgody możesz wycofać w dowolnym momencie, kierując swoje żądanie na adres e-mail: biuro@ekonomikus.pl

 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.

 10. Użytkownik, który korzysta z usług Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.ekonomikus.com.pl potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Administratora).
 11. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 12. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klientów może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

§ 2

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Administratora i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze strony internetowej.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator w związku ze świadczeniem usługi, może gromadzić dane osobowe Klientów oraz potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – podjęcie czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Administrator przetwarza również dane osobowe Klienta w celu wysyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (o ile Klient wyrazi zgodę na ich wysyłkę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości sms i połączeń telefonicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie istotnym interesem Administratora będzie marketing produktów i usług własnych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
  2. zawarcia i realizacji Umowy, w tym w celach księgowo-podatkowych,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  4. zapewnienia pełnej obsługi Klienta,
  5. kontaktowania się z Klientem, w szczególności w celach związanych z obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  6. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy jakości świadczonych usług,
  7. egzekwowania przestrzegania Regulaminu,
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klienta, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klienta:
  1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu;
  2. imię i nazwisko lub nazwa firmy i numer NIP (w przypadku Klienta nie będącego konsumentem);
  3. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.
 10. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta:
  1. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);
  2. agencje marketingowe i inne podmioty wspierające Administratora w działaniach marketingowych;
  3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności. Szczegóły w par. 6
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.
 13. Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, czyli dostawcą usług IT, hostingodawcy, firmie świadczącej usługi kurierskie, itp. W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane na mocy obowiązującego prawa mogą zostać przekazane uprawnionym do tego organom np. organom ścigania. Twoje dane mogą zostać przekazane naszym partnerom strategicznym, którzy wspólnie z nami dostarczają nasze usługi i wspierają nas w ofertowaniu, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie z zakresu:

  – usług prawnych, udostępnimy Twoje dane znajdujące się w wypełnianym przez Ciebie formularzu do firmy właściwej merytorycznie (Kancelaria Prawna) której dane znajdują się w paragrafie 6.

  – usług BHP, udostępnimy Twoje dane znajdujące się w wypełnianym przez Ciebie formularzu do firmy właściwej merytorycznie (firma świadcząca usługi z zakresu BHP) której dane znajdują się w paragrafie 6.

 14. Firmom tym będziemy udostępniać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia rzetelnej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie korzystając z naszego formularza kontaktowego; nie będziemy ujawniać wspomnianych danych podmiotom zewnętrznym dla ich własnych celów marketingowych bez udzielenia przez Ciebie uprzedniej wyraźnej zgody, która ma charakter dobrowolny, a jej wycofanie może nastąpić w dowolnym momencie kierując żądanie na adresbiuro@ekonomikus.pl

§ 3

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień;
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień
  w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym.

 5. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
  2. Google LLC jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpił do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 6. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 8.  

§ 4

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności,
  2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu lokalu.
 3. Klient/Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Gość/Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych
 5. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. W celu realizacji swoich praw Gość/Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Dodatkowo wyrażając zgodę, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając swoje żądanie na nasz adres e-mail. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z biuro@ekonomikus.pl

 9. W każdym przypadku uznania, że prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane przez Administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa.

§ 5

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 2. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

§ 6

 1. Na niniejszej stronie istnieje możliwość umieszczania komentarzy na blogu. Dodając komentarz, przekazujesz  swoje dane takie jak: imię, pseudonim, adres e-mail, treść komentarza. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza, a przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane , takie jak imię, pseudonim oraz treść komentarza będą dostępne publicznie na niniejszej stronie przy Twoim komentarzu. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 2. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 3.  Dane zostają zapisane w bazie WordPress i będą w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania tej strony. Dane zostaną usunięte z bazy, w momencie zamknięcia niniejszej strony.
 4. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
 5. Umieszczamy wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio.
 6. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest wysłanie przez Ciebie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub maila. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach takiego kontaktu  przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoją korespondencję.  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 7. Korzystanie z tej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym się ona znajduje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w LH.pl.
 8.  Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury VAT (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.
 9. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
  Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.
  Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
  Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
  Cookies własne, wykorzystuję w celu prawidłowego działania strony.
 10.  Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 11.  Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
 12. Korzystamy z Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin mojej strony. Korzystam z Google AdWords w celu prowadzenia kampanii reklamowych.  Umieszczam wideo z serwisu YouTube. Wykorzystywane są tutaj pliki cookies firmy Google.
 13. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1.  LH.pl Sp. Z O.O., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań,  – w celu  przechowywania danych osobowych na serwerze;
  2. nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  3.  GetResponse Gdańsk Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska – w celu korzystania z systemu mailingowego GetResponse, służącego do przesyłania newslettera;
  4. Dropbox.com – w celu przechowywania danych na serwerze, 333 Brannan St, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone;
  5. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  6. Facebook Global Holdings II, LLC oraz FACEBOOK POLAND Sp. z o.o. ul. Bielańska 12 00-085 Warszawa,
  7.  Kancelaria Prawna
  8. Doradca Podatkowy
  9. Pośrednik Finansowy
  10. Firma świadcząca usługi z zakresu BHP,
  11. Inpost
  12. Poczta Polska
  13. Ponadto osoby, które będą udzielać mi wsparcia technicznego, wsparcia informatycznego mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.
 14.  Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie.
 15. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
 16.  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Ekonomikus  (biuro@ekonomikus.pl)
 17. Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, to istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji masz następujące prawa:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
 18.  Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem mailowo.
 19. Pamiętaj proszę, że ewentualne podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, dodać komentarz na blogu lub by skontaktować się z nami.
 20. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.